การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

รายวิชาทฤษฎี

อีเมลล์สำหรับผู้เข้าอบรม อีเมลกรุ๊ป หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3
คือ
dt3@bcnnv.ac.th
password เข้าครั้งแรก อ.ชี้แจง

1 กันยารัตน์ อินทุภูติ Email Address kanyarat.dt3@bcnnv.ac.th

2 จักรกฤษณ์ สงวนทรัพย์ Email Address chakkrit.dt3@bcnnv.ac.th

3 จิตลดา บุญแลบ Email Address jitlada.dt3@bcnnv.ac.th

4 ดวงสุดา สมวรรณ์ Email Address duangsuda.dt3@bcnnv.ac.th

5 ปภัสสิริ ทับสุริ Email Address papassiri.dt3@bcnnv.ac.th

6 ปิ่นนภา จิตรีฉาย Email Address pinnapa.dt3@bcnnv.ac.th

7 ภัททิรา สี่พร Email Address phatthira.dt3@bcnnv.ac.th

8 มุครินทร์ สุจารี Email Address mukkarin.dt3@bcnnv.ac.th

9 วาสนา เขียวสอาด Email Address wassana.dt3@bcnnv.ac.th

10 วิจิตร บ้านศาลเจ้า Email Address wijit.dt3@bcnnv.ac.th

11 วิภาศรี จันทร์พล Email Address wipasri.dt3@bcnnv.ac.th

12 สกุลแก้ว แก้วประถม Email Address sakoonkaew.dt3@bcnnv.ac.th

13 อรดี ชินฮาด Email Address oradee.dt3@bcnnv.ac.th

14 อุบลวรรณ มรรคาเขต ubonwan.dt3@bcnnv.ac.th


เปิดการอบรมวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

การเรียนการสอนภาคทฤษฎี

ภาคทฤษฎีมี 5 รายวิชา 10 หน่วยกิต 150 ชั่วโมงจะมีการปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybridge คือผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเข้ามาเรียนแบบ onsite และ online Classroom ตามตารางเรียนโดยจะมีการลงทะเบียนเชคอินผู้เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ และ มีการประเมินผลตาม course outline ของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาการพยาบาล


ภาคทดลอง จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Workshop ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 ชั่วโมง

โดยจะมีการทำ Workshop 2 ครั้ง ครั้งละ 3-4 วัน ผู้เข้าอบรมสามารถใช้วันลามาประชุมเชิงปฏิบัติการได้เป็นระยะ ตามกำหนดการ โดยทางวิทยาลัยจะทำหนังสือขออนุมัติเชิญประชุมไปที่ต้นสังกัดในช่วงที่มีการอบรมเดือนเมษายน


ภาคปฏิบัติ มี 2 รายวิชา จะมีการจัดการเรียนการสอน แบบฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนจะต้องลาเรียนเต็มเวลาใช่วงปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การบริจาคอวัยวะในต่างจัดหวัด 1 เดือน

ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและศูนย์รับบริจาคอวัยวะในเขตกรุงเทพมหานครอีก 1 เดือน


ทั้งนี้กำหนดการเปิดการอบรมจะเปิดการอบรม ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ susheewa@bcnnv.ac.th เบอร์โทร 0864017617

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตามคุณวุฒิของผู้สมัคร (ไม่สามารถใช้ใบรับรอง
คุณวุฒิแทนได้)

2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. หนังสือส่งตัวผู้เข้าอบรมหรือหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากผู้บังคับบัญชา

6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว สวมชุดปกติขาวหรือชุดพยาบาลจำนวน 3 รูป ถ่ายพร้อมกันไม่
เกิน 6 เดือน

* ลงชื่อรับรองสำเนาในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ *

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 45,000 บาท

**ในภาคปฏิบัติที่แหล่งฝึกต่างจังหวัดให้ผู้เข้าอบรมเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม**


หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)

จำนวน 50 หน่วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1. ดร.สุชีวา วิชัยกุล โทรศัพท์ 086-401-7617

2. อาจารย์สุทธาทิพย์ ทุมมี โทรศัพท์ 0 2540 6500 ต่อ 2780 และ 08 9095 86083. อาจารย์กัญชิตา เสริมสินสิริ โทรศัพท์ 02-540-6500 ต่อ 2673

4. คุณประภาวันตรี แก้วสุกใส โทรศัพท์ 02-540-6500 ต่อ 2454