การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ และการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 4


เปิดการอบรม 7 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2566  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

***รับสมัครออนไลน์เท่านั้น*** 

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ไม่หมดอายุ
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ต้องได้รับการอนุมัติให้ลาอบรมได้ตลอดหลักสูตรจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม และไม่ควรอยู่ระหว่างตั้งครรภ์
5. สามารถอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด


   หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตามคุณวุฒิของผู้สมัคร (ไม่สามารถใช้ใบรับรองคุณวุฒิแทนได้)

2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว สวมชุดปกติขาวหรือชุดพยาบาลจำนวน 3 รูป ถ่ายพร้อมกันไม่เกิน 6 เดือน

6.    หนังสือส่งตัวผู้เข้าอบรมหรือหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากผู้บังคับบัญชา 

    * ลงชื่อรับรองสำเนาในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ * นำเอกสารตัวจริงที่สำเนาแล้วส่งวันที่มาเรียนหรือมาฝึกอบรม

ไลน์ Group หลักสูตรรุ่นที่ 4

การจัดอบรม 

แบบที่ 1
เรียนเต็มเวลา ภายในระยะเวลา 4 เดือน ลาเรียนภาคทฤษฎี และภาคทดลองปฏิบัติต่อ เนื่องยาว 4 เดือน
ในวิทยาลัย และแหล่งฝึก

แบบที่ 2
เรียนแบบเก็บหน่วยกิต Hybrid
และเก็บเคส ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
เรียนภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ 2 เดือน
ลาเรียนภาคทดลอง 2 ระยะ และวิชาปฏิบัติเก็บเคสในแหล่งฝึกที่มีจำนวนเคสเพียงพอจนได้จำนวนเคสครบตามที่หลักสูตรกำหนด

แบบที่ 3
เรียนแบบสะสมหน่วยกิต  ภายในระยะเวลา 1 ปี  การจัดการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนตาม Module เก็บชั่วโมงและหน่วยกิตสะสม ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 1 ปี โดยมีการจัดการเรียนภาคทฤษฎีเป็นแบบ Online และ ภาคทดลองปฏิบัติเป็นแบบ Onsite ในสถานที่แหล่งฝึกที่เป็นแหล่งฝึกหลัก โดยผู้เรียนสามารถเลือกแหล่งฝึกหลักตามรายการที่กำหนดไว้ในการลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

    อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 45,000 บาท  

**ในภาคปฏิบัติที่แหล่งฝึกต่างจังหวัดให้ผู้เข้าอบรมเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม**


หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)

จำนวน 50 หน่วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

1. ดร.สุชีวา วิชัยกุล  โทรศัพท์  086-401-7617

2. อาจารย์สุทธาทิพย์ ทุมมี    โทรศัพท์ 0 2540 6500 ต่อ 2780  และ 08 9095 86083. คุณประภาวันตรี  แก้วสุกใส โทรศัพท์ 02-540-6500 ต่อ  2454