ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน TC3

เปิดการอบรมจะเปิดการอบรม ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

การเรียนการสอนภาคทฤษฎี

ภาคทฤษฎีมี 5 รายวิชา 10 หน่วยกิต 150 ชั่วโมงจะมีการปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybridge คือผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเข้ามาเรียนแบบ onsite และ online Classroom ตามตารางเรียนโดยจะมีการลงทะเบียนเชคอินผู้เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ และ มีการประเมินผลตาม course outline ของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาการพยาบาล


ภาคทดลอง จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Workshop ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 ชั่วโมง

โดยจะมีการทำ Workshop 2 ครั้ง ครั้งละ 3-4 วัน ผู้เข้าอบรมสามารถใช้วันลามาประชุมเชิงปฏิบัติการได้เป็นระยะ ตามกำหนดการ โดยทางวิทยาลัยจะทำหนังสือขออนุมัติเชิญประชุมไปที่ต้นสังกัดในช่วงที่มีการอบรมเดือนเมษายน


ภาคปฏิบัติ มี 2 รายวิชา จะมีการจัดการเรียนการสอน แบบฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนจะต้องลาเรียนเต็มเวลาใช่วงปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การบริจาคอวัยวะในต่างจัดหวัด 1 เดือน

ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและศูนย์รับบริจาคอวัยวะในเขตกรุงเทพมหานครอีก 1 เดือน


ทั้งนี้กำหนดการเปิดการอบรมจะเปิดการอบรม ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ susheewa@bcnnv.ac.th เบอร์โทร 0864017617