การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ และการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 5

เปิดการอบรม 5 สิงหาคม-29 พฤศจิกายน 2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

***รับสมัครออนไลน์เท่านั้น*** 

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ไม่หมดอายุ
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ต้องได้รับการอนุมัติให้ลาอบรมได้ตลอดหลักสูตรจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม และไม่ควรอยู่ระหว่างตั้งครรภ์
5. สามารถอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด


   หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตามคุณวุฒิของผู้สมัคร (ไม่สามารถใช้ใบรับรองคุณวุฒิแทนได้)

2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. หนังสือส่งตัวผู้เข้าอบรมหรือหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากผู้บังคับบัญชา

6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว สวมชุดปกติขาวหรือชุดพยาบาลพื้นหลังสีน้ำเงิน จำนวน 3 รูป 

    * ลงชื่อรับรองสำเนาในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ *
นำเอกสารตัวจริงที่สำเนาแล้วส่งวันที่มาเรียนหรือมาฝึกอบรม

ไลน์ Group หลักสูตรรุ่นที่ 5

การจัดอบรม 

แบบที่ 1
เรียนเต็มเวลา ภายในระยะเวลา 4 เดือน ลาเรียนภาคทฤษฎี และภาคทดลองปฏิบัติต่อ เนื่องยาว 4 เดือน
ในวิทยาลัย และแหล่งฝึก

แบบที่ 2
เรียนแบบสะสมหน่วยกิต  ภายในระยะเวลา 1 ปี  การจัดการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนตาม Module เก็บชั่วโมงและหน่วยกิตสะสม ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 1 ปี โดยมีการจัดการเรียนภาคทฤษฎีเป็นแบบ Online และ ภาคทดลองปฏิบัติเป็นแบบ Onsite ในสถานที่แหล่งฝึกที่เป็นแหล่งฝึกหลัก โดยผู้เรียนสามารถเลือกแหล่งฝึกหลักตามรายการที่กำหนดไว้ในการลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

    อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 55,000 บาท  

**ในภาคปฏิบัติที่แหล่งฝึกต่างจังหวัดให้ผู้เข้าอบรมเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม**


หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)

จำนวน 50 หน่วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

1. นางสาวสุทธาทิพย์ ทุมมี โทร. 0 2540 6500 ต่อ 2780 และ 089 095 8608

2. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีเศวต โทร. 02540 6500 ต่อ 2453 และ 096 931 5885

3. นางสาวสุทธารัตน์ ยอดคำ 02540 6500 ต่อ 2342 และ 061 963 9153