การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

เปิดการอบรมวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

วิธีการสมัครและจัดส่งเอกสาร

1.ผู้สมัครลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพระบรมราชชนก ทางเว็บไซต์ http://co-dev.pi.ac.th ขยายเวลาถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 (ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย www.bcnnv.ac.th)

2. ดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.bcnnv.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (สามารถใช้หนังสือส่งตัวผู้เข้าอบรมแทนได้)

3. ผู้สมัครสแกนเอกสารประกอบการสมัครส่งมาที่อีเมล์ info@bcnnv.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และให้ผู้สมัครนำเอกสารประกอบการสมัครที่ถ่ายสำเนามาส่งในวันที่เปิดการอบรม


หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตามคุณวุฒิของผู้สมัคร (ไม่สามารถใช้ใบรับรอง
คุณวุฒิแทนได้)

2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. หนังสือส่งตัวผู้เข้าอบรมหรือหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากผู้บังคับบัญชา

6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว สวมชุดปกติขาวหรือชุดพยาบาลจำนวน 3 รูป ถ่ายพร้อมกันไม่
เกิน 6 เดือน

* ลงชื่อรับรองสำเนาในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ *

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 45,000 บาท

**ในภาคปฏิบัติที่แหล่งฝึกต่างจังหวัดให้ผู้เข้าอบรมเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม**


หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)

จำนวน 50 หน่วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1. ดร.สุชีวา วิชัยกุล โทรศัพท์ 086-401-7617

2. อาจารย์สุทธาทิพย์ ทุมมี โทรศัพท์ 0 2540 6500 ต่อ 2780 และ 08 9095 86083. อาจารย์กัญชิตา เสริมสินสิริ โทรศัพท์ 02-540-6500 ต่อ 2673

4. คุณประภาวันตรี แก้วสุกใส โทรศัพท์ 02-540-6500 ต่อ 2454